[wonderplugin_carousel id=”8″]

Stambeno-poslovni kompleks Ovča – TIM8

Kategorija: Stambeni objekat – kompleks
Površina: 11350m2
Lokacija: ulica Borčanski put, Ovča
Klijent: Agencija za investicije i stanovanje
Status: Idejni projekat 2012.
Autori: Đorđe Alfirević, Darko Marušić, Milenija Marušić
(TIM 6 u okviru TIM-a 8)
Saradnik: Branislava Kovačević

Novi kompleks je formiran od dve osnovne podceline i to: stambenu, koja zauzima zapadni deo lokacije i deo na istočnoj strani gde je smeštena škola, dečija ustanova i pojedini sportski tereni. Stambena zona pored osnovnih, smeštajnih namena, ima i centralne sadržaje koji obuhvataju otvorenu pijacu i prodajno-poslovne lokale. Stambeni objekti imaju spratnost P+4+Ps, i organizovani su u sistemima: jednotrakt, galerijski i lamela sacentralnim jezgrom. Stambeni sadržaji su organizovani u četiri grupacije pri čemu se sklopovi razvijaju po osi sever-jug a promena pravca naznačava i promenu morfologije sklopova. Položaj objekata na lokaciji je u funkciji klimatskog komfora: blago zakošenje linearnih traktova u odnosu na pravce sveta i glavne vetrove, stvara uslove da se redukuju nepovoljni uticaji orijentacije a da se optimalno iskoriste njene povoljnosti. Stepen osunčanosti je izbalansiran; izloženost jakom, južnom osvetljaju i mogućem pregrevanju, kao i nepovoljnom, smanjenom upadu svetla sa severa, redukovane su u najvećoj mogućoj meri orijentacijom, organizacijom i oblikom objekata. Strujanje najjačih vetrova ublaženo je u zoni kompleksa zadržavajući svoju povoljnu funkciju provetravanja naselja. Stambene jedinice su raspoređene u odnosu na zahtevanu strukturu i potrebu da se u arhitektonskom oblikovanju primarnih volumena izbegne preterana repetitivnost. Četiri stambene grupacije formiraju dva primarna susedstva. Prostorna težišta kompleksa su kontaktne zone između grupacija i trg na severnoj strani kompleksa koji su rešeni kao pešačke površine koje koncentrišu sadržaje usluga, trgovine i socijalnog staranja.