Stambeno naselje Višnjičko polje

Kategorija: Stambeno naselje
Površina: 45ha
Lokacija: ulica Slanački put, Beograd
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Status: Konkursno rešenje 2005. – I NAGRADA
Autori: Đorđe Alfirević, Darko Marušić, Milenija Marušić, Ana Čarapić
Saradnik: Srđan Marlović

Naselje predstavlja ekskluzivan lokalitet sa vizurama na zemunski Gardoš, savsko Ušće i prekodunavsku niziju. Izuzetnosti lokacije doprinosi reljef – oštra padina Višnjičkog brda, postavljena visoko iznad bliskog priobalja Dunava. Raspisom konkursa predviđeni su svi tipovi stanovanja: porodično i rezidencijalno stanovanje 50%, višeporodično stanovanje 20% i socijalno stanovanje 30%. Predviđeni su i svi javni sadržaji koji omogućavaju funkcionisanje naselja kao samostalne celine. Osnovnu matricu strukturiranja naselja čine dva toka i njihov međusobni preplet. Prvi, horizontalni tok čine preovlađujući nizovi objekata porodičnog stanovanja ravni ili blago zalučeni i višeporodičnog stanovanja – nizovi lepezasto postavljenih objekata u podnožju padine. Drugi, vertikalni tok naseljske matrice čine široki zeleni potezi – centralni park kroz središnji deo naselja, levi, severo-zapadni sa vezom na “vrtaču” i desni, jugozapadni, uz zonu socijalnog stanovanja. Ova tri glavna toka čine okosnicu ukupnog naseljskog zelenog fona – zelenih površina oko pojedinih celina, uličnih drvoreda, bogato zelenila vrtova.